Sprzedaż nieruchomości - Wołów – rejon ul. Objazdowej i Uskorskiej

herb small

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

Wołów – rejon ul. Objazdowej i Uskorskiej

Działka niezabudowana nr 15/1 Am 44 o pow. 2199 m2 . Księga Wieczysta nr KW WR1L/00026839/9.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolami:

- AG/34 – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej,
- OW – strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych,
a ponadto działka leży w granicach strefy ochrony dwudziestopięcioletniego dopływu wód i w granicach zasięgu strefy pośredniej zewnętrznej od ujęcia wody.

Przez działkę przebiegają:
- linia gazowa w południowo – zachodniej części działki,
- dwa podziemne kable energetyczne średniego napięcia (Energetyka PKP) wzdłuż granicy
z działką nr 15/2 Am 44,
- dwa nieczynne podziemne kable energetyczne wysokiego napięcia (wzdłuż granicy z działką nr
16 Am 44).

Część działki o pow. 5 m² jest przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy zawartej do 30.06.2015 r.
(ustawiona jest tablica informacyjno - reklamowa).

Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego.

W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza – 73.577,87 zł. + 23 % VAT
Wadium – 8.000,00 zł.
Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży, które poniesie nabywca – 523,40 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 17.06.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 12.06.2014 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Urzędu różnicę między ceną netto wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium, podatek VAT a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na jej rzecz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 15.

Dodano: Czwartek, 08 maja 2014