Sprzedaż nieruchomości. Wołów - rejon ul. Komuny Paryskiej

herb small

Zgodnie z art. 38 i 40 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2014, poz. 518) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r., poz. 2108 z pózn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.

Wołów – rejon ul. Komuny Paryskiej

Działka niezabudowana nr 67 Am 27 o pow. 457 m2, bez dostępu do drogi publicznej.
Księga Wieczysta nr KW WR1L/00025015/0.
Na działce znajduje się konstrukcja szkieletowa (ściany osłonowe z cegły) a także dwa obiekty blaszane niebędące własnością Gminy Wołów.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest oznaczona symbolem MN/17 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych i w obszarze strefy „B" ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż działek nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działek podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza – 24.300,00 zł. + 23 % VAT
Wadium – 2.500,00 zł.
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, które poniesie nabywca – 341,40 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej przetarg na sprzedaż tej nieruchomości jest ograniczony do właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 30.06.2014 r. zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z:
1) dowodem potwierdzającym prawo własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do działki nr 67 Am 27,
2) dowodem wpłaty wadium.

Wadium musi zostać wniesione do 30.06. 2014 r. w pieniądzu (gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wołów prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie o numerze 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na ww. rachunku najpóźniej w ww. dniu.

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony w siedzibie Urzędu w dniu 03.07.2014 r.
Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 04.07.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży a pozostałym oferentom zwrócone.

Przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony nabywca wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium, a także uiści koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Nabywca poniesie również koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Wołowie (Rynek 34), pokój nr 14, tel. 71/3191315

Dodano: Czwartek, 29 maja 2014