Nabór wniosków w ramach programu Leader.

Leader

Zapraszamy do składania wniosków z działań: "Małe projekty" oraz "Różnicowanie działalności nierolniczej",  "Tworzenie i rozwój mikroprzediębiorstw" oraz "Działaj lokalnie". Szkolenie dotyczące pisania powyższych wniosków odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w czwartek 15.03 o godzinie 14:00. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”działającego na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ogłasza konkurs nr I/2012 na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:

1. Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 4 038 265,00 złotych.

Termin składania wniosków: od 16 marca do 30 marca 2012 r. do godziny 16:00.

2. Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi , limit dostępnych środków: 988 045,51 złotych;
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 200 000,00 złotych;
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 900 000,00 złotych.

Termin składania wniosków: od 16 marca do 06 kwietnia 2012 r. do godziny 16:00.

 

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich, które mieści się w Prochowicach  przy Placu Kopernika 6 (wejście od ul. Jagiellońskiej) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) wraz z oświadczeniem zgodności wersji papierowej i elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej LGD „Krainy Łęgów Odrzańskich”: www.lgdodra.pl, w biurze LGD oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl , a w przypadku operacji z pkt. 3, 4 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1.Operacja musi być zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2.Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 5,2 punktów w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi

- co najmniej 6,4 punktów w przypadku działania Małe projekty,

- co najmniej 5,6 punkty w przypadku dziania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- co najmniej 5,6 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”  udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku. Wnioski złożone po upływie określonego w ogłoszeniu terminu nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD w Prochowicach przy Placu Kopernika 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 76/ 858 45 45, e-mail: lgdodra@op.pl

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

 

Dodano: Poniedziałek, 12 marca 2012