Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku.

Herb Wołowa

Burmistrz miasta i Gminy Wołów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w 2012 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z przyznaniem dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

1. Rodzaj zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacje imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy w szczególności: uczestnictwo w zawodach i obozach sportowych, rozgrywkach, festynach, turniejach. Wspieranie sportowych reprezentacji Gminy Wołów w imprezach, zawodach i rozgrywkach sportowych, z wyłączeniem nagród finansowych dla zawodników. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych. Organizowanie wszelkiego rodzaju zawodów, konkursów, spartakiad, maratonów”.

2. Łączna kwota na realizację zadań wynosi 200.000,00 zł.

 1. 3. W roku 2011 w Gminie Wołów zostały przekazane środki finansowe na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w wysokości 377.000,00 zł, na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

 

II. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadań ustala się na okres od 01.01.2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r.
 2. Zadanie będzie realizowane zgodnie ze złożoną ofertą.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Wołów, a oferentem, którego oferta została wybrana, a której wzór został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
 4. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.
 5. Podmiot składający ofertę na realizację zadania powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz zasoby rzeczowe (dostęp do bazy materialno–technicznej) i osobowe (kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami) zapewniające wykonanie zadania.
 6. W przypadku wystąpienia, po podpisaniu umowy, okoliczności uniemożliwiających realizację umowy lub mających wpływ na rzetelność i terminowość wykonania umowy, Zleceniobiorcy są zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania Zleceniodawcy
  o zaistniałych faktach.
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze zrealizowanego zadania należy przedłożyć Zleceniodawcy na druku i warunkach określonych w umowie.

 

III. Termin składania ofert:

Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów i załączników należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wołów w zaklejonych kopertach z dopiskiem  „Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w  2012 roku” do dnia 03 kwietnia 2012 r. do godz. 1200 lub przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy Wołów, Rynek- Ratusz, 56-100 Wołów. Liczy się data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu.

 

 

IV. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z terenu Miasta i Gminy Wołów, któreprowadzą działalność statutową na terenie Miasta i Gminy Wołów na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Wołów.
 2. Zlecanie zadania odbywa się w formie wsparcia wykonania tego zadania wraz
  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.
 5. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór jednej lub więcej ofert na realizację ww. zadań.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 7. Z przyznanej dotacji na realizację zadań mogą być pokrywane m. in. następujące koszty:

1) zakup sprzętu sportowego,

2) organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa zawodach,

3)  korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

4)  wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

5)  transport zawodników i trenerów na zawody,

6)  obsługę sędziowską i medyczną,

7)  sfinansowanie stypendiów sportowych,

8)  obozy szkoleniowe i zgrupowania,

9)  opłaty regulaminowe,

10) badania lekarskie,

11) ubezpieczenia zawodników,

12) wydatki z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu.

 1. Środki finansowe przyznane uprawnionemu, w ramach dotacji na realizację zadania gminy, nie mogą być przeznaczone na:

1) pokrywanie opłat z tytułu różnorodnych kar,

2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia,

3) transfery zawodników.

 1. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji.

10. Dotacja przyznana będzie zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.

11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

V. Termin, tryb i kryteria dokonania wyboru oferty:

 1. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru ofert.
 2. Weryfikacja oferty pod kątem spełnienia wymagań ustawowych i określonych
  w ogłoszeniu następuję poprzez dokonanie:

1) oceny formalnej – polegającej na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty, w szczególności:

a) Oferta winna być złożona na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – pok. 3) w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej gminy: www.wolow.pl lub www.bip.wolow.pl.

b) Oferta powinna zawierać następujące załączniki:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji  lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- odpis (potwierdzona kopia) aktualnego statut organizacji,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

- oświadczenie o wyodrębnionym rachunku bankowym, na które zostaną przekazane środki finansowe na realizację zadania publicznego lub zobowiązanie do wyodrębnienia ww. rachunku bankowego.

- oświadczenie o udziale finansowym własnym oferenta (nie mniej niż 10%) wartości wnioskowanego dofinansowania.

c) Oferta wraz załącznikami powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczątką firmową jednostki, a załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

d) Wnioski  odrzucone ze względów formalnych, złożone po terminie nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

2) ocena merytoryczna – polegająca na konieczności wyłonienia ofert, które są najlepsze i gwarantują prawidłową realizację zadania.

a) Sporządzenie z postępowania protokołu przez Komisję Konkursową, w którym należy ująć wszystkie kluczowe etapy i rozstrzygnięcia, z krótkim uzasadnieniem rozstrzygnięć o charakterze ocenno - uznaniowym oraz wyraźnym sformułowaniem ostatecznej propozycji wyniku konkursu.

 1. Rozpatrując oferty Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

1) realność realizacji zadania 0-10 pkt,

2) oszczędna kalkulacja kosztów realizacji zadania 0-10 pkt,

3) jakość (atrakcyjność) zajęć proponowanych przez oferenta i kwalifikacje osób realizujących zadanie publiczne 0-10 pkt,

4) zasoby kadrowe i rzeczowe 0-10 pkt,

5) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze 0-10 pkt.

 1. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów uznana będzie za najkorzystniejszą.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Wołów na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej.
 3. O wynikach konkursu oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni.
 4. W zawiadomieniu o wynikach konkursu Burmistrz Miasta i Gminy Wołów wskazuje nazwę oferenta, nazwę zadnia oraz wysokość przyznanych środków na realizację zadania.
 5. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zostanie niezwłocznie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wołów, na stronie internetowej gminy oraz
  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Konkurs unieważnia się:

1) Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nie wpłynęła ani jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Burmistrz Miasta i Gminy Wołów może przeznaczy na udzielenie dotacji na realizację zadań w roku 2012.

Informacje znajdują się też w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dodano: Poniedziałek, 12 marca 2012