Integracyjne spotkanie wigilijne osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów

herb small

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1,3-4 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów

Zgodnie z protokołem posiedzenia komisji konkursowej z dnia 4 grudnia 2014 r. powołanej Zarządzeniem Burmistrza Gminy Wołów Nr 103/2014 z dnia 16 maja 2014 r. przyznano dofinansowanie wkładu własnego do realizacji zadania pt. „Integracyjne spotkanie wigilijne osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów" zgodnie z ofertą złożoną w  Urzędzie Miejskim w  Wołowie w dniu 04.12.2014r przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w  Wołowie. Dofinansowanie przyznaje się w kwocie 2572,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa zł).

Dodano: Wtorek, 09 grudnia 2014