Informacje o projekcie "Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego
(POKL.05.02.01-00-036/13)

Termin realizacji: 03.03.2014 r. – 30.06.2015 r.

Cel główny projektu:

Poprawa standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych w 8 Jednostkach Samorządu Terytorialnego w woj. dolnośląskim przez wdrożenie i modernizację systemu informatycznego, wzrost kwalifikacji u pracowników samorządowych i wzrost świadomości obywateli w obszarze e-usług publicznych.

Całkowita wartość projektu: 2 310 264,91 zł

Kwota dofinansowania (85 %): 1 963 725,17 zł

Wkład własny (15%): 346 539,74 zł

- Informacje o projekcie,

- prezentacja projektu,

- zarządzanie projektem,

- dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin komunikacji w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"

 

KONTAKT I BIURO PROJEKTU:

Biuro Projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego "

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
Referat Funduszy Zewnętrznych
Rynek 1
55-110 Prusice

Zespół projektowy:

Kierownik projektu: Anna Jasinowska – Czarny
Tel.: 71 319 00 60, 664785225
E-mail: biuro@unika.net.pl

Sekretarz projektu: Dorota Leń
Tel.: 71 312 62 24 wew. 86, 603681755
E-mail: d.len@prusice.pl

Specjalista ds. wniosków o płatność: Aleksandra Zygiel
Tel.: 71 312 62 24 wew.38, 603 696 797
E-mail: a.zygiel@prusice.pl

Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu: Tomasz Tilgner
Tel.: 604 067 995
E-mail: poklmonitoring@gmail.com

Specjalista ds. zamówień publicznych: Dorota Muszczak
Tel.: 71 312 62 24 wew.82
E-mail: d.muszczak@prusice.pl

Specjalista ds. organizacji szkoleń: Sławomir Maculewicz
Tel.: 22 738 71 60
E-mail: s.maculewicz@maculewicz.pl

Koordynator informatyków:
Paweł Grzyb
Tel.: 601751821
E-mail: p.grzyb@prusice.pl

 

STRONA LIDERA PROJEKTU 
(więcej o projekcie)

 

 Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego " jest współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

 

Dodano: Czwartek, 12 grudnia 2013