Budżet Obywatelski w Gminie Wołów – Poznaj zasady

 
 

Podstawy prawne

Budżet obywatelski nie jest zdefiniowany ustawowo. Na jego realizację pozwala artykuł 5a ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami, a ich zasady oraz tryb określa uchwała Rady Miejskiej.

 

Podział środków Budżetu Obywatelskiego

W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie projekty, których przedmiotem jest przedsięwzięcie kwalifikujące się jako zadanie własne gminy. Budżet Obywatelski Gminy Wołów przewiduje wydatkowanie 300 tys. zł na realizację zwycięskich projektów. Wyróżniono dwa okręgi; okręg nr 1 (obejmuje obszar administracyjny miasta Wołów) i okręg nr 2 (obejmuje pozostałe obszary administracyjne Gminy Wołów - tereny wiejskie). Na projekty realizowane w ramach powyższego podziału przeznaczono po 150 tys. zł na każdy okręg. Niewykorzystana kwota może być przesunięta na projekt w drugim okręgu.

 

Warunki do złożenia formularza/projektu:

Aby wziąć udział w głosowaniu trzeba spełniać kilka kryteriów określonych uchwałą Rady Miejskiej (tutaj . Wśród kryteriów są między innymi: 

- propozycja projektu musi być zgłoszona przez osobę pełnoletnią,

- propozycja projektu musi być poparta podpisami 15 mieszkańców danego okręgu,

- propozycja projektu musi być złożona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskim (tutaj),
 
- prawidłowo wypełnione formularze można składać listownie (na adres: Urząd Miejski w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów, z dopiskiem „Budżet partycypacyjny”), osobiście (w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego), elektronicznie (na adres e-mail wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołów),

- prawidłowo wypełnione formularze należy składać od 1.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Ważne, aby zwrócić uwagę na datę, gdyż w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołowie.

 

Dodano: Środa, 04 lutego 2015