Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

NGO

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Gminy Wołów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z póź. zmianami.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.
Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej.

 

Dodano: Czwartek, 24 stycznia 2013