Nowy system odbioru odpadów w Gminie Wołów

Herb Wołowa

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główna zmiana znowelizowanej ustawy polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Wołów zostaną objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy nie będą już samodzielnie podpisywali umów na odbiór śmieci. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejdzie na gminę. W związku z tym opłata za gospodarowanie odpadami będzie przekazywana gminie (w chwili obecnej właściciel nieruchomości wnosi opłatę na rzecz przedsiębiorstwa bezpośrednio bądź poprzez zarządcę nieruchomości). Każdy będzie mógł oddać wytworzoną ilość odpadów komunalnych w ramach opłaty wnoszonej do gminy w trybie ordynacji podatkowej. Opłata, tzw. „podatek śmieciowy”, będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Opłata będzie naliczana w oparciu o dane zamieszczone w deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości. Należy pamiętać, że w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy Wołów określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz określi również, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską w Wołowie.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie ustalono stawkę opłaty za odbiór odpadów, która dla odpadów:
a) zbieranych w sposób selektywny – wynosi 12,00 złotych na jedną osobę na miesiąc,
b) nie segregowanych (zmieszanych) - wynosi 20,30 złotych na jedną osobę na miesiąc.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pisemnie w Urzędzie Miejskim w Wołowie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 marca 2013 r. Deklaracja zawiera informację m. in. o liczbie osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz o sposobie zbiórki odpadów (selektywny bądź zmieszany). Deklaracja zaopatrzona będzie w instrukcję jej wypełniania.


Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

- plan sytuacyjny lub mapkę z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników,
- inne dokumenty: akt własności, umowa najmu, dzierżawy itd.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest wnosić do gminy opłatę „śmieciową” kwartalnie, to jest w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

- za I kwartał - do 31 stycznia danego roku;
- za II kwartał - do 30 kwietnia danego roku;
- za III kwartał - do 31 lipca danego roku;
- za IV kwartał - do 31 października danego roku.

Termin wniesienia pierwszej opłaty określa się na dzień do 31 lipca 2013 r za III kwartał 2013 roku. Opłatę można uiszczać w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wołów.

W celu uniknięcia problemów formalnych należy z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć dotychczas zawartą umowę z firmą wywozową - tak, aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 r. Podstawą wypowiedzenia jest ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 152, poz. 897).

Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi oraz utrzymaniem porządku na terenie Miasta i Gminy Wołów określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Wołów” (Uchwała Nr XXXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 roku), stanowiący akt prawa miejscowego, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (Rok: 2013. poz. 18).

Na terenie miasta Wołowa odpady komunalne zmieszane zbierane będą bezpośrednio od mieszkańców w cyklu tygodniowym przez wybranego w postępowaniu przetargowym przedsiębiorcę. Natomiast odpady zbierane selektywnie gromadzone będą w pojemnikach w tzw. „gniazdach” (papier, szkło, tworzywa sztuczne) a pozostałe (np. elektroodpady, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, baterie, akumulatory, odpady budowlano-remontowe) w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów, który zorganizowany zostanie przy ulicy Rawickiej (dokładna lokalizacja, godziny otwarcia i zasady funkcjonowania zostaną podane do publicznej wiadomości).

Na terenie wiejskim odpady komunalne zmieszane zbierane będą bezpośrednio od mieszkańców w cyklu dwutygodniowym przez wybranego w postępowaniu przetargowym przedsiębiorcę. Natomiast odpady zbierane selektywnie gromadzone będą w pojemnikach w tzw. „gniazdach” (szkło), workach (papier, tworzywa sztuczne) a pozostałe (np. elektroodpady, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, baterie, akumulatory, odpady budowlano-remontowe) w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów zorganizowanym przy ulicy Rawickiej w Wołowie.

Właściciele nieruchomości, zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Wołów”, zobowiązani będą do selektywnego zbierania odpadów:

a) makulatury i tekstyliów – pojemniki i worki koloru niebieskiego,
b) tworzyw sztucznych – pojemniki i worki koloru żółtego,
c) szkła – pojemniki i worki koloru zielonego,
d) odpadów ulegających biodegradacji – pojemniki i worki koloru brązowego,
e) metali - pojemniki i worki koloru czarnego.

 

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki należy do właściciela nieruchomości.

Wszelkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołowie http://wolow.pl/ oraz udzielane telefonicznie. Natomiast w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie będzie można uzyskać pomoc przy wypełnianiu deklaracji.

Informacje na temat nowelizacji ustawy znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/.

Burmistrz Gminy Wołów


Niniejszy tekst nie jest źródłem prawa. Ma wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Informacja dla deklarujących selektywną zbiórkę odpadów

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała nas do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami, którego jedną z podstawowych zasad jest segregacja odpadów.


Selektywna zbiórka odpadów prowadzona przez wszystkich Mieszkańców gwarantuje niższą opłatę za odbiór odpadów komunalnych.
Podstawą naliczenia opłaty będą deklaracje złożone przez mieszkańców, w przypadku ich braku opłata będzie podwyższona o 70%.

Jak postępować z różnymi rodzajami odpadów?

 

Pojemnik żółty

Tu wrzucaj:
· odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych i metali,
· butelki i puszki po napojach, chemii gospodarczej oraz po kosmetykach,
· butelki z tworzywa sztucznego (tzw.
plastyk) typu PET,
· nakrętki z tworzywa sztucznego oraz
metalu.

Zanim wrzucisz:
opróżnij, zdejmij etykietę, przepłucz, zgnieć -
aby zmniejszyć objętość.

Nie wrzucaj:
· butelek zabrudzonych,
· butelek i pojemników z zawartością,
· styropianu, zabawek, sprzętu AGD, mokrych folii, puszek po farbach, olejach, lakierach oraz opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.

Dlaczego należy je segregować?
Rozkładają się tysiące lat i zaśmiecają Naszą planetę.


Pojemnik niebieski


Tu wrzucaj:
· opakowania z papieru i tektury,
· gazety, czasopisma, książki, zeszyty, papier;
· kartony, tektury.

Nie wrzucaj:
· opakowań kartonowych po napojach,
mleku, sokach – są to odpady
wielomateriałowe;
· papieru zabrudzonego, zatłuszczonego.

Dlaczego należy je segregować?
Po przerobieniu makulatury powstaje nowy papier. Dzięki temu oszczędza się energię i nie trzeba wycinać nowych drzew. Każdy Mg selektywnie zebranej makulatury to zaoszczędzonych 1200 litrów wody i 17 drzew, które wytwarzają więcej tlenu, niż potrzebuje go do życia 5 osób. Stos gazet o wysokości 125 cm - przerobionej na papier makulatury ratuje życie sześciometrowej sośnie, która rośnie aż 20 lat!

 

Pojemnik zielony


Tu wrzucaj:
· szklane odpady opakowaniowe jak butelki, słoiki bez nakrętek.

Nie wrzucaj:
· innego szkła gospodarczego np. talerzy,
· szyb samochodowych i okiennych

Zanim wrzucisz:
opróżnij, usuń etykietę, umyj, nakrętkę
wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.
Postaraj się aby opakowania szklane nie
były potłuczone.

Dlaczego należy segregować odpady szklane?

Dzięki recyklingowi szkła ograniczamy zużycie surowców takich jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody i energii oraz obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Segregując je przyczyniamy się do zmniejszenia masy tych odpadów kierowanych na składowiska odpadów.

 

Dodano: Środa, 30 stycznia 2013