Kwalifikacja Wojskowa 2013

Żołnierz

W dniach od 18 lutego do 1 marca 2013r. na terenie Powiatu Wołowskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, której celem będzie weryfikacja młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji zdrowotnych dla potrzeb czynnej służby wojskowej. Termin kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Wołów został wyznaczony na 18-21 lutego 2013r.

Kwalifikacja będzie odbywać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, przy Placu Piastowskim 2 w godzinach od 8:00 do 12:00.

Co to jest „kwalifikacja wojskowa” ?

Od 2009 roku na terenie RP przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, która ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej tj. zakwalifikowanie do jednej z czterech kategorii zdolności : A,B,D lub E.

Osoba, wobec której orzeczona zostanie kategoria A, B lub E – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostanie przeniesiona z urzędu do rezerwy, a tym samym będzie miała uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoba, wobec której orzeczona zostanie kategoria D – zostanie uznana za trwale i całkowicie niezdolną do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a tym samym nie podlega obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Kto podlega kwalifikacji wojskowej w 2013 roku?

W bieżącym roku kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na terenie Gminy Wołów na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące :

a. mężczyźni urodzeni w 1994 roku,

b. mężczyźni urodzeni w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c. osoby urodzone w latach 1992-93, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (PKL), ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

-  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (PKL), ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21.XI.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji

- zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej

i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21.XI.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;

d. kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim  2012/13 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w par. 2 rozp. Rady Ministrów z dnia 11.III. 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

e. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Osoby, które podlegają kwalifikacji na terenie naszej Gminy i otrzymały imienne wezwania ze wskazaniem terminu stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską, winne posiadać ze sobą :

1/  dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

2/  aktualne zdjęcie o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy

3/ dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (nieobowiążkowo)

4/  w uzasadnionych przypadkach – dokumentację medyczną

Zapamiętaj !

Uregulowany stosunek do służby wojskowej umożliwi w przyszłości staranie się do pracy w służbach mundurowych oraz ułatwi postępowanie przed instytucjami finansowymi. W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie kwalifikacji wojskowej – proszę dzwonić do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wołowie -  telefon  71/319 13 25.

 

Dodano: Czwartek, 07 lutego 2013