Sprzedaż nieruchomości - Wołów, ul. Ludowa (10/13 Am 29) I ustny przetarg.

herb small

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014 poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

Wołów – ul. Ludowa

§ 1 Opis nieruchomości

1. Nieruchomość o pow. 0,5113 ha składająca się z działek nr: 10/13 Am 29, 10/15 Am 29 i 10/16 Am 29.

2. Księga Wieczysta nr WR1L/00026447/4.

3. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest oznaczona symbolem MWU/2 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej i w granicach strefy OW ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

4. Na działce nr 10/13 Am 29 znajduje się nieużytkowany budynek produkcyjno – magazynowy (były młyn) oraz komin wolnostojący.
Powierzchnia użytkowa budynku - 3983,80 m2 .
Kubatura – 11002,89 m3.
Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

5. Obciążenia i ograniczenia na rzecz osób trzecich:
1) w dziale III Księgi Wieczystej nr WR1L/00026447/4 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 10/14 Am 29 o pow. 0,0739 ha, położonej w Wołowie przy ul. Ludowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta WR1L/00044267/0 polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez część działki nr 10/16 Am 29 o pow. 0,0582 ha położonej w Wołowie, leżącą między działką nr 10/9 a budynkiem znajdującym się na działce nr 10/14 , w celu uzyskania przez właścicieli działki nr 10/14 dostępu do drogi publicznej (ul. Ludowa).
2) na działce nr 10/13 znajduje się studnia kanalizacyjna z przyłączem kanalizacji deszczowej od budynku nr 2 przy ul. Inwalidów Wojennych. Ponadto na mapie zasadniczej na nieruchomości uwidoczniona jest przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć telefoniczna.
W razie ujawnienia, iż przez nieruchomość przechodzą inne niezinwentaryzowane sieci infrastruktury technicznej, wszelkie uzgodnienia dotyczące zagospodarowania terenu, modernizacji sieci, udostępnienia w razie awarii, Nabywca przeprowadzać będzie z dysponentami sieci, bez prawa roszczeń z tego tytułu do Gminy Wołów.
3) na nieruchomości znajdują się:
a) tablica reklamowa na budynku umieszczona na podstawie umowy dzierżawy zawartej do 31.12.2015 r.
b) tablica reklamowa na działce nr 10/13 umieszczona na podstawie umowy dzierżawy zawartej do 07.08.2017 r.
Poza tym nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

6. Nieruchomość jest porośnięta drzewostanem i krzewami. Ich wycinka będzie mogła nastąpić na koszt nabywcy po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

§ 2 Warunki przetargu

1. Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
2. Cena wywoławcza - 825.814,00 zł. plus podatek od towarów i usług wg stawki 23 %, który zostanie doliczony do 16,64 % ceny wylicytowanej w przetargu, co odpowiada udziałowi wartości niezabudowanych działek nr 10/15 i 10/16 Am 29 w wartości całej nieruchomości.
3. Wadium - 83.000,00 zł.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 3 Termin i miejsce przetargu

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 21.12.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

§ 4 Warunki udziału w przetargu

Wadium musi zostać wniesione do 15.12.2015 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.

§ 5 Pozostałe warunki

1. W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.
2. Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.
3. Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
4. Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy Wołów różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu (z podatkiem VAT) a wpłaconym wadium.
5. Gmina Wołów zawiadomi oferenta ustalonego nabywcą nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy oferent ustalony nabywcą nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.
6. W kancelarii notarialnej oferent poniesie wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34), pokój nr 14, tel. 71/3191315.

Dodano: Piątek, 09 października 2015