Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie

Herb Wołowa

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół lub rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373, z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać,

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego lub
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Nr 168),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity; Dz. U. z 2007r., Nr 63 poz., 425 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany żadną z kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity; Dz. U. z 2006 r., Nr 97 poz., 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., Nr 572, z późn. zm.) - w przypadku nauczycielai nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie w terminie do dnia 06 marca 2013 roku do godz. 15.30 na adres: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie (decyduje data wpływu do Urzędu).


Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Wołów.


O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Dodatkowych informacji udziela: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Wołów – p. Kinga Pisching-Olejniczak, tel. 71 319-13-43.

 

Ogłoszenie do pobrania.

Dodano: Piątek, 01 lutego 2013