Sprzedaż nieruchomości - Wołów, ul. S. Żeromskiego (102/1 Am 44). II ustny przetarg.

herb small

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów. I przetarg został przeprowadzony 5.01.2016 r.

 

 

Wołów, ul. S. Żeromskiego

1. Opis nieruchomości

Działka niezabudowana nr 102/1 Am 44 o pow. 0,0058 ha.
Księga Wieczysta nr WR1L/00025076/5.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem MN/172 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy, leży w obszarze:
- strefy ochrony dwudziestopięcioletniego dopływu wód,
- strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych
- stanowiska archeologicznego nr 53/53/75-25 AZP (cmentarzysko ciałopalne z okresu halsztackiego), wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 566/Arch/71 z dnia 24 maja 1971 r. , które podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).
Przy północnej granicy działki znajduje się złącze kablowe dla nieruchomości sąsiednich (ZMS WRO898234). Ponadto na mapie zasadniczej uwidoczniona jest linia energetyczna. Możliwość dostępu do ww. złącza i linii nabywca uzgodni z Tauron Dystrybucja S.A.
Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

2. Warunki przetargu

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza – 2.900,00 zł. + 23 % VAT
Wylicytowana w przetargu część ceny odpowiadająca 58,62 % powierzchni nieruchomości objętej stanowiskiem archeologicznym nr 53/53/75-25 AZP zostanie obniżona o 50 % zgodnie z art. 68 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium - 290,00 zł.

3. Warunki udziału w przetargu

Ze względu na to, że część nieruchomości objęta jest stanowiskiem archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków, które podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości są zobowiązane do przedstawienia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, przed przetargiem, programu zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zasadami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej przetarg na sprzedaż tej nieruchomości jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.

Przetarg jest ograniczony do osób, które w terminie do 02.03.2016 r. złożą w Urzędzie Miejskim w Wołowie (Rynek 34):
1. zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,
2. pozytywną opinię Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dotyczącą przedłożonego przez oferenta programu zagospodarowania działki wraz z oświadczeniem o znajomości przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
3. dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości przyległej do działki nr 102/1 Am 44.
Zgłoszenie można złożyć drogą pocztową a za datę wpływu uważa się dzień doręczenia do Urzędu Miejskiego w Wołowie.
Wadium musi zostać wniesione do 02.03.2016 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium winien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (przybudówka B) w dniu 08.03.2016 r.

4. Termin i miejsce przetargu

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 10.03.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

5. Pozostałe warunki

1. Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.
2. W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.
3. Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
4. Przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości będzie możliwe po wydaniu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po przetargu, decyzji o pozwoleniu na przeniesienie własności zabytku, o którą wystąpi Gmina Wołów.
6. Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
7. Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.
8.W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.
9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71/319 13 14.

Dodano: Czwartek, 21 stycznia 2016