Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Ratusz, pokój nr 4, tel.: +48 71 319 13 22, +48 71 319 13 23

 

1. Udostępnienie danych osobowych.

2. Wpisanie do stałego rejestru wyborców.

3. Nadanie nr PESEL.

4. Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich.

5. Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców.

6. Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich.

7. Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

8. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego.

9. Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

10. Wydawanie zaświadczenia z ewidencji ludności.

 

 

 

 

 

Dodano: Czwartek, 19 listopada 2015