Druki do pobrania

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Deklaracje interaktywne (PDF) obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. 

 

D1 - dotyczy nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

 

D2dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

- Deklaracje interaktywne (PDF) obowiązujące od 1 lipca 2019 do 31.03.2020 r. 

D1

D2

- Deklaracje interaktywne (PDF) obowiązujące od listopada 2018

D1

D2

D3

D4

 - Deklaracje interaktywne (PDF) obowiązujące od kwietnia 2016

D1

D2

D3

D4

- Deklaracje w wersji PDF (brak możliwości edycji) obowiązujące od kwietnia 2016

D1

D2

D3

D4

- Deklaracje w wersji PDF (brak możliwości edycji) obowiązujące w okresie lipiec 2013 do kwietnia 2016

D1

D2

D3

 

Uchwały i dodatkowe informacje na temat systemu odbioru odpadów komunalnych.

 

Wydział Finansów i Budżetu

Formularze podatkowe obowiązujące na rok 2020 

DL-1 Deklaracja na podatek leśny.

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.
DN-1Z Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
DR-1 Deklaracja na podatek rolny.
DR-1Z Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego.
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.
INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego.

 

Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie obowiązujące w 2019 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Wołowie nr LXVII/421/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie
Gminy Wołów na rok podatkowy 2019

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała formularz podatkowy DN-1Z od 2018 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 r.

Uchwała Nr XVI/149/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Obniżona średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 r

Uchwała Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów na rok podatkowy 2020

 

Stawki podatku leśnego obowiązujące na terenie Gminy Wołów na rok podatkowy 2020

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy 2020 wynosi:

- 42,7328 zł/1 ha fizyczny dla lasów zwykłych,

- 21,3664 zł/1ha fizyczny dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

 

Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie obowiązujące w 2018 roku

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów na rok podatkowy 2018.
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała formularz podatkowy DN-1Z od 2018 r.

 

Formularze podatkowe obowiązujące na rok 2016 -2017

- formularze w wersji pdf (brak możliwości edycji dokumentu).

DL-1 Deklaracja na podatek leśny.
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.
DN-1Z Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
DR-1 Deklaracja na podatek rolny.
DR-1Z Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego.
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.
INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego.

- formularze w wersji pdf (z możliwością edycji dokumentu).

DL-1 Deklaracja na podatek leśny. 
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.
DN-1Z Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości. 
DR-1 Deklaracja na podatek rolny. 
DR-1Z Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym. 
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego. 
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. 
INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego. 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie obowiązujące w 2017 roku

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów na rok podatkowy 2017.
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Formularze podatkowe obowiązujące na rok 2014-2015.

Deklaracja na podatek leśny.
Deklaracja na podatek rolny.
Deklaracja na podatek od nieruchomości.
Formularz informacji dotyczących podatnika i wnioskowanej pomocy.
Formularz oświadczenia o stanie majątkowym.
Formularz oświadczenia przedsiębiorcy - w przypadku gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą.
Informacje w sprawie podatku leśnego.
Informacje w sprawie podatku rolnego.
Informacje w sprawie podatku od nieruchomości.
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek na catering

Oświadczenie o wartości sprzedaży

 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

Oferta realizacji zadania publicznego.
Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.
Wniosek o przyznanie stypendium / zasiłku szkolnego.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy.
Wniosek o udzielenie dotacji z PFRON.
Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Zawiadomienie o zawarciu umowy.
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie logo Wołowa.
Specyfikacja użytkownika.

 


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Wniosek o podział nieruchomości.
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.
Wniosek o udzielenie bonifkaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Formularz dla osób fizycznych ubiegających się o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Wniosek o wypłatę odszkodawania za działkę przejętą pod drogę.
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej
Wniosek o sprzedaż garażu/lokalu użytkowego
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Wniosek o sprzedaż nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej.
Wniosek o nadanie / zmianę numeru porządkowego nieruchomości.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.
Wniosek o wydzierżawienie gruntu.
Wniosek o bonifikatę od oplaty rocznej
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie z wnioskiem o udzielenia bonifikaty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w terminie 1 miesiąca
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w terminie 4 miesięcy

 


Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Wniosek o zajęcie pasa drogowego.
Wniosek o zaświadczenie do Notariusza

Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu z MPZP.

Wniosek o zmianę mpzp

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Urząd Miejski w Wołowie.

 

Wydział Zasobów Lokalowych

Wniosek o najem lokalu.

Oświadczenie aktualizujące.

Wniosek o odpracowanie zaległości czynszowych.

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 2020

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na usunięcie drzew lub krzewów.

Wniosek na usunięcie drzewa 2020

Zgłoszenie usunięcia złomów lub wywrotów

 

Zaświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Infrmacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu.

Zeznanie świadków.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Wniosek o potwierdzenie oświadczenia o posiadaniu prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Wniosek o stwierdzenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji.
Wzor wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej
Wydanie zaswiadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Druk zeznanie świadków
Protokół z oględzin i szacowania ostatecznego szkody w uprawach i płodach rolnych
Oświadczenie - opłata retencyjna

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

  

Wnioski na usuwanie azbestu

Załączniki: 

1. Wniosek na 2020 rok o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

2. Załącznik nr 1 do wniosku

3. Załącznik nr 2 do wniosku

4. Załącznik nr 3 do wniosku

5. Załącznik nr 4 do wniosku

6. Załącznik nr 5 do wniosku

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu granatowego

Załączniki: 

 1. Kyteria wyboru grantobiorców 
 2. Schemat wybór formularza
 3. Formularz nr 1 instrukcja
 4. FORMULARZ NR 1 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD
 5. FORMULARZ NR 1 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU
 6. FORMULARZ NR 1 Załącznik nr 1
 7. FORMULARZ NR 1 Załącznik nr 2
 8. FORMULARZ NR 1 Załącznik nr 3
 9. FORMULARZ NR 2 INSTRUKCJA
 10. FORMULARZ NR 2 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD
 11. FORMULARZ NR 2 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU
 12. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 1
 13. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 2
 14. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 3
 15. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 4
 16. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 5
 17. FOMRULARZ NR 3 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU
 18. FORMULARZ NR 3 INSTRUKACJA
 19. FORMULARZ NR 3 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD
 20. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 1
 21. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 2
 22. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 3
 23. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 4
 24. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 5
 25. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 6

Aktualizacja 30.07.2020

Dodano: Środa, 19 września 2012