Druki do pobrania

 

 

Wydział Finansów i Budżetu

Formularze podatkowe obowiązujące na lata 2018 -2019

- formularze w wersji pdf (brak możliwości edycji dokumentu).

DL-1 Deklaracja na podatek leśny.
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.
DN-1Z Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
DR-1 Deklaracja na podatek rolny.
DR-1Z Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego.
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.
INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego.

- formularze w wersji pdf (z możliwością edycji dokumentu).

DL-1 Deklaracja na podatek leśny. 
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.
DN-1Z Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości. 
DR-1 Deklaracja na podatek rolny. 
DR-1Z Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym. 
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego. 
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. 
INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego. 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie obowiązujące w 2019 roku

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Wołowie nr LXVII/421/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie
Gminy Wołów na rok podatkowy 2019

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała formularz podatkowy DN-1Z od 2018 r.

 

Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie obowiązujące w 2018 roku

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów na rok podatkowy 2018.
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała formularz podatkowy DN-1Z od 2018 r.

 

Formularze podatkowe obowiązujące na rok 2016 -2017

- formularze w wersji pdf (brak możliwości edycji dokumentu).

DL-1 Deklaracja na podatek leśny.
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.
DN-1Z Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
DR-1 Deklaracja na podatek rolny.
DR-1Z Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego.
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.
INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego.

- formularze w wersji pdf (z możliwością edycji dokumentu).

DL-1 Deklaracja na podatek leśny. 
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.
DN-1Z Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości. 
DR-1 Deklaracja na podatek rolny. 
DR-1Z Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym. 
IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego. 
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. 
INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego. 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie obowiązujące w 2017 roku

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów na rok podatkowy 2017.
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Formularze podatkowe obowiązujące na rok 2014-2015.

Deklaracja na podatek leśny.
Deklaracja na podatek rolny.
Deklaracja na podatek od nieruchomości.
Formularz informacji dotyczących podatnika i wnioskowanej pomocy.
Formularz oświadczenia o stanie majątkowym.
Formularz oświadczenia przedsiębiorcy - w przypadku gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą.
Informacje w sprawie podatku leśnego.
Informacje w sprawie podatku rolnego.
Informacje w sprawie podatku od nieruchomości.
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- Deklaracje interaktywne (PDF) obowiązujące od listopada 2018

D1

D2

D3

D4

 

- Deklaracje interaktywne (PDF) obowiązujące od kwietnia 2016

D1

D2

D3

D4

- Deklaracje w wersji PDF (brak możliwości edycji) obowiązujące od kwietnia 2016

D1

D2

D3

D4

- Deklaracje w wersji PDF (brak możliwości edycji) obowiązujące w okresie lipiec 2013 do kwietnia 2016

D1

D2

D3

 

Uchwały i dodatkowe informacje na temat systemu odbioru odpadów komunalnych.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 20...

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

Oferta realizacji zadania publicznego.
Wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.
Wniosek o przyznanie stypendium / zasiłku szkolnego.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy.
Wniosek o udzielenie dotacji z PFRON.
Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Zawiadomienie o zawarciu umowy.
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie logo Wołowa.
Specyfikacja użytkownika.

 


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Wniosek o podział nieruchomości.
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.
Wniosek o udzielenie bonifkaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Formularz dla osób fizycznych ubiegających się o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Wniosek o wypłatę odszkodawania za działkę przejętą pod drogę.
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej
Wniosek o sprzedaż garażu/lokalu użytkowego
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Wniosek o sprzedaż nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej.
Wniosek o nadanie / zmianę numeru porządkowego nieruchomości.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.
Wniosek o wydzierżawienie gruntu.
Wniosek o bonifikatę od oplaty rocznej
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie z wnioskiem o udzielenia bonifikaty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w terminie 1 miesiąca
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w terminie 4 miesięcy

 


Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Wniosek o zajęcie pasa drogowego.
Wniosek o zaświadczenie do Notariusza
Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu z MPZP.
Wniosek o zmianę mpzp

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Urząd Miejski w Wołowie.

 

Wydział Zasobów Lokalowych

Wniosek o najem lokalu.

Oświadczenie aktualizujące.

Wniosek o odpracowanie zaległości czynszowych.

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 2019

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na usunięcie drzew lub krzewów.
Zaświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Infrmacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu.
Wniosek - realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - 2018.

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Zeznanie świadków.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Wniosek o potwierdzenie oświadczenia o posiadaniu prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Wniosek o stwierdzenie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji.
Wzor wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej
Wniosek do gminy o zgłoszeniu szkody (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny)
Wydanie zaswiadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Druk zeznanie świadków
Protokół z oględzin i szacowania ostatecznego szkody w uprawach i płodach rolnych
Oświadczenie - opłata retencyjna

  

Aktualizacja 18.04.2019

Dodano: Środa, 19 września 2012