Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Krzydlina Wielka, dz. nr 497/2 Am 1

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Krzydlina Wielka

Niezabudowana działki nr 497/2 Am1 o pow. 0,0361 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00024863/2.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: MNR/9 - przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, leży w strefie ochrony zabytków archeologicznych oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej tożsamej z obszarem ruralistycznym ujętym w wykazie zabytków.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 10.100,00 zł + 23 % VAT.

Nieruchomość sprzedawana jest na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 498 Am3 na poprawę warunków zagospodarowania.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 06.12.2021r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, tel. 71 319 13 24.

PDFmapa Krzydlina Wielka 497 1.pdf (547,37KB)