Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, al. Niepodległości, dz. nr 8/32, AM-41

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020. poz.1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów, Al. Niepodległości działka nr 8/32 AM 41 o pow. 2,8792 ha KW - WR1L/00026066/9

W planie przestrzennego zagospodarowania – teren oznaczony symbolem ZP – zieleń parkowa.

Klasa gruntu – PsIII – 0,6939 ha, RIVa – 2,1853 ha

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o pow. 0,1000ha (RIVa).

Czynsz dzierżawny w wysokości 140,00 zł rocznie, będzie płatny jednorazowo do 30-go maja

każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po okresie wywieszenia wykazu zostanie sporządzona umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45, 319 13 16. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.