Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Gródek, dz. nr 62/6 Am 1

Brak opisu obrazka

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży.

 

Gródek

Działka niezabudowana nr 62/6 Am 1 o pow. 0,1633 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00024766/2.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MNR/17 – teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, leży

w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  nr 303 „Pradolina Barycz – Głogów”.

 

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  nieruchomości –  32.000,00 zł + 23 % VAT

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 22.06.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.