Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż, ul. Księcia Bolesława Wysokiego, dz. nr 92/22, AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

          Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020 poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż.   

Lubiąż ul. Księcia Bolesława Wysokiego – działka nr 92/22 AM 1 o pow. 1,4231ha

KW WR1L/00032878/9  - teren ogródków przydomowych wraz obiektami gospodarczymi,

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MW –teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Użytek – B

Do wydzierżawienia przeznacza się część działki o pow. 0,0058ha.

 Przeznaczenie dzierżawy – ogródek przydomowy.

 Okres dzierżawy – do 3 lat.

 Czynsz dzierżawny – 70,00 zł rocznie, będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo 

 do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

 Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.    

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45, 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.