Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż, dz. nr 149/26, AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. Z 2020 poz. 1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż.

Lubiąż – działka nr 149/26 AM 1 o pow. 0,0706ha KW WR1L/00024929 /3

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem ZP – zieleń parkowa, SA. 259, strefa „OW”, granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Klasa gruntu – Bi 0,0068 ha

                         RV - 0,0638ha

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o pow. 0,0200ha (RV).

Przeznaczenie dzierżawy – ogródek przydomowy.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Czynsz dzierżawy – 70,00zł rocznie. Czynsz będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie,

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Urząd Miejski w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.