Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż, ul. Nadodrzańska, dz. nr 158, AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

         Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż.

Lubiąż ul. Nadodrzańska – działka nr 158 AM 1 o pow. 0,3200 ha   KW WR1L/00024948/2

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony po części symbolami: ZL- tereny lasów, ZP – teren zieleni parkowej strefa „OW”, granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Klasa gruntu – RV – 0,18 ha, LsIV – 0,14 ha

Przeznaczenie dzierżawy – ogródki przydomowe.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się  działkę o pow. 0,0300ha.

Czynsz dzierżawny – 70,00zł będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy. 

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miejski w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.