Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Rawicka, dz. nr 21, AM-24

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz.1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, ul. Rawicka

Działka niezabudowana nr 21 Am 24 o pow. 2,0009 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00029442/0.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem AG/14 – tereny aktywności gospodarczych i leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Na działce znajduje się stanowisko archeologiczne.

Część działki znajduje się w strefie sanitarnej od cmentarza.

 Przez teren działki przebiega nieczynny wodociąg oznaczony wB100 oraz sieć kanalizacji deszczowej fi 250 stanowiąca odwodnienie cmentarza.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 848.000,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 04.01.2022 r. złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.

PDFmapa 21 Am 24.pdf (236,18KB)