Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, rejon, ul. Krzywy Wołów, dz. nr 4, AM-15

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz.1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.

Wołów, rejon ul. Krzywy Wołów

Działka niezabudowana nr 4 Am 15 o pow. 0,3031 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00039991/6.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest oznaczona symbolem ZN/35 – teren zieleni nieurządzonej, BZP – teren bezpośredniego zagrożenia powodzią, obszary zalewowe rzeki Juszki (obszar zalewu z 1997 r.) i strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej,

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 46.400,00 zł

Dostawa nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 03.02.2022 r. złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.

PDFmapa 4 Am 15.pdf (294,03KB)