Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Krzydlina Wielka, dz. nr 338, AM-2

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Krzydlina Wielka

Działka niezabudowana nr 388 Am2 o pow. 0,1889 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00028926/0.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MNR/18 - przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz symbolem Rł/12 - przeznaczenie podstawowe – teren rolniczy, łąki, pastwiska, nieużytki, leży w strefie ochrony zabytków archeologicznych oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej tożsamej z obszarem ruralistycznym ujętym w wykazie zabytków.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 38.400,00 zł + do 89 % części ceny wylicytowanej w przetargu

zostanie doliczony podatek VAT według stawki 23% ustalony dla części nieruchomości

przeznaczonej pod zabudowę.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 09.05.2022r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, tel. 71 319 13 24.

PDFKrzydlina Wielka 388.pdf (558,13KB)