Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa, ul. Mickiewicza, dz. nr 15/30, AM-34

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz. 1899 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa

Wołów ul. Mickiewicza, działka nr 15/30 AM 34 o pow. 0,6911ha, Księga Wieczysta WR1L/00026117/2

W planie przestrzennego zagospodarowania teren oznaczony symbolem MW: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Klasa gruntu - B.

Do wydzierżawienia przeznacza się część ww. działki o pow. 27,84m2 (B)

Przeznaczenie – pod komórką gospodarczą

Okres dzierżawy – do 3 lat

Czynsz dzierżawny 77,95zł +23%VAT miesięcznie, który będzie płatny jednorazowo do 10-go dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 14, tel. 319 13 45, 319 13 16. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.