Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, dz. nr 1/66, AM-21

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz.1899 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów, dz. nr 1/66 AM 21 o pow. 5,3988 ha KW WR1L/00026042/5

W planie przestrzennego zagospodarowania – teren oznaczony symbolem ZN – teren zieleni nieurządzonej oraz US– tereny usług sportu, MN– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Klasa gruntu – Ps IV – 4,8423 ha

                         Ł V – 0,5355 ha

 W – 0,0210 ha

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o pow. 0,0200ha (PsIV).

 Czynsz dzierżawny w wysokości 70,00 zł rocznie, będzie płatny jednorazowo do 30-go maja

 każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po okresie wywieszenia zostanie sporządzona umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45, 319 13 16. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.