Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, dz. nr 56/2, AM-2

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021. poz. 1899 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów, ul. Objazdowa nr 56/2 AM 2 o pow. 0,1037ha ,KW - WR1L/00027611/2

W planie przestrzennego zagospodarowania – teren oznaczony symbolem AG – teren aktywności gospodarczej.

Klasa gruntu – PsIV

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze.

Okres dzierżawy – 9 miesięcy.

Do wydzierżawienia przeznacza się działkę o pow. 0,1037ha ( PsIV).

Czynsz dzierżawny w wysokości 140,74zł rocznie, będzie płatny jednorazowo do 30-go maja

każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po okresie wywieszenia wykazu zostanie sporządzona umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45, 319 13 16. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.