Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Wrzosy, dz. nr 277/2, AM-2

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz. 1899 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Wrzosy.

Wrzosy – działka nr 277/2 AM 2 o pow. 0,9000 ha  KW WR1L/00029731/3

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem R: tereny rolnicze.

Klasa gruntu – RIVb

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o pow. 0,2500ha

Czynsz dzierżawy – 170,00 zł rocznie, będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.