Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż, dz. nr 92/22, AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021 poz. 1988 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż.

Lubiąż – działka nr 92/22 AM 1 o pow. 1,4231 ha KW WR1L/00032878/9

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, SA. 247, strefa „OW”, granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Użytek – B

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o pow. 15 m2.

Przeznaczenie – pod garaż .

Czynsz dzierżawny – 63,00zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT miesięcznie. Czynsz będzie płatny z góry do 10-go każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.