Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Lubiąż, dz. nr 621/9 Am 1

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Lubiąż

Niezabudowana działki nr 621/9 Am1 o pow. 0,0646 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00028661/4.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: MN/2 - przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, leży w strefie ochrony zabytków archeologicznych i w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego. Na działce zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 10/29/76-23 AZP.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 31.000,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 11.07.2022r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

PDFmapka Lubiąż 621 9.pdf (472,45KB)