Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa, ul. Bema, dz. nr 19/2, AM-43

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa .

Wołów ul. Bema – działka nr 19/2 AM 43 o pow. 0,2901ha KW 25 155

W planie zagospodarowania przestrzennego teren po części oznaczony symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Użytek, klasa gruntu – B,

Do wydzierżawienia przeznacza się część ww. działki o pow. 28m2 (B),

Przeznaczenie – ogródek przydomowy,

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Czynsz dzierżawny – 70,00zł rocznie. Czynsz będzie płatny do 10-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, sprawę prowadzi Marek Krasowski - tel. 319 13 45.