Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 17, lokal niemieszkalny 2, dz. nr 176/9 Am-28

 W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz 1899) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 17- lokal niemieszkalny nr 2

  • przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Dz. nr 176/9 Am 28 pow. 0,0446 ha, Księga Wieczysta WR1L/00038330/8.

Lokal niemieszkalny nr 2 o pow. 13,00 m2 położony na poddaszu budynku.

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości – 426/10000.

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 16.200,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 16.08.2022 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/3191314.