Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lubiąż, ul. Willmanna, działka numer 209/3 Am-1

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lubiąż ul. Willmanna, nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym

Działka numer 209/3 Am 1 o pow. 1460 m² , Księga Wieczysta WR1L/00024910/7

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 45 m².

W planie przestrzennego zagospodarowania – teren oznaczony symbolem MNR/16 – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, strefa „K”ochrony krajobrazu kulturowego, strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, strefa „B” ochrony konserwatorskiej tożsama z obszarem ruralistycznym ujętym w wykazie zabytków.

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 115.400,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 2.11.2022 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.