Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa, ul. Zaułek Zielony, dz. nr 45/13 AM-40

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz. 1899 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów ul. Zaułek Zielony, działka nr 45/13 AM 40 o pow. 0,0424ha, KW WR1l/00035794/ 7

W planie przestrzennego zagospodarowania – teren oznaczony symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Klasa gruntu/użytek - Bp

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o pow. 15 m2.

Przeznaczenie – pod blaszany garaż .

Czynsz dzierżawny – 63,00zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT miesięcznie.

Czynsz będzie płatny z góry do 10-go każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 14,

 tel. 319 13 45, 319 13 16. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.