Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa, Al. Niepodległości, dz. nr 82/2 AM-34

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz. 1899 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów Al. Niepodległości –  działka nr 82/2 AM 34  o pow. 0,2233 ha  KW -  WR1L/00027052/5

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki pod komórką gospodarczą. Użytek  – B.  Okres dzierżawy – 3 lata.

Do dzierżawy część działki – pow. 9m² – pod komórką gospodarczą.

Czynsz dzierżawny – 25,20 zł + 23% podatku VAT miesięcznie. Czynsz będzie płatny jednorazowo do 30-go dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy z dotychczasowym użytkownikiem.  Po upływie tego terminu należy zgłosić do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie (przybudówka Ratusza – wejście od szachownicy, pokój nr 14) w celu podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.