Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Prawików, dz. nr 406/2 AM-2

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz. 1899 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Prawików.

Prawików– działka nr 406/2 Am 2 o pow. 0,6600ha Księga Wieczysta nr WR1L/00024369/9

W planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem MNR- teren zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej, Rł- tereny rolnicze, łąki, pastwiska, nieużytki.

Klasa gruntu – (RV)

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się działkę o pow. 0,6600ha (RV).

Czynsz dzierżawny w wysokości 369,00 zł rocznie, będzie płatny jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po okresie wywieszenia wykazu zostanie sporządzona umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.