Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa, dz. nr 20 AM-24

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

         Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz. 1899 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów –  działka nr 20 AM 24 o pow. 4,4130 ha   Księga Wieczysta nr WR1L/00029442/0

W planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem ZC- tereny cmentarzy, KS- teren obsługi urządzeń komunikacji samochodowej.

Klasa gruntu –(RIIIa - 0,7726ha, RIIIb - 1,4456ha, , RIVb- 0,0381ha, Bi - 2,0766ha, dr- 0,0801 ha)

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się  część w/w działki o pow. 0,6000ha (RIIIb- 0,5619ha,

RIVb-0,0381ha)

       Czynsz dzierżawny w wysokości  336,00zł  rocznie, będzie płatny jednorazowo do  30-go maja

       każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

    Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po okresie wywieszenia wykazu zostanie sporządzona umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.