Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mojęcice dz. nr 196 AM-2

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia.

 

Mojęcice

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkowej  41 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 196 Am2 o pow. 287 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1L/00024795/4.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest symbolem: MNR/36 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej  i mieszkaniowej jednorodzinnej, leży w strefie OW ochrony zabytków archeologicznych oraz w strefie ochrony konserwatorskiej „B”.

 

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  nieruchomości – 19.000,00 zł

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Wołowie.

Wyznacza się termin do 29.09.2020r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.