Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Rataje, dz. nr 420

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie wsi Rataje.

Rataje – działka nr 420 o pow. 0,1499 ha, KW WR1L/00024344/8

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MNR: teren zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej,

Klasa gruntu: RIVa,

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze,

Okres dzierżawy – 3 lata,

Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania wszelkich opłat publicznoprawnych związanych z dzierżawą.

Wywoławcza roczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi– 149,99 zł.

Wadium – 40,00zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10,00 zł.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu

Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się w dniu 07.02.2023r. o godz. 10.45.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie Rynek 34 ( sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 03.02.2023 r. przelewem, na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Wołów wpłaconą kwotą. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany numer działki, której wadium dotyczy oraz imię i nazwisko oferenta.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć dowód tożsamości. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, zobowiązany jest on złożyć przed przystąpieniem do przetargu dokument pełnomocnictwa.

Jeżeli osoba ustalona Dzierżawcą nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami urząd Miejski  w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 071/3191345.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wołów można uzyskać na stronie http://bip.wolow.pl/m,105,ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz.html załącznik „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych” .