Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu Wołów, ul. M.J. Piłsudskiego 17A/1, dz. nr 176/8 AM-28

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do najmu

  Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Wołów, ul. M. J. Piłsudskiego 17A/1, dz. nr 176/8 AM 28

 1. Do najmu przeznacza się lokal użytkowy o powierzchni 32,60 m2
 2. Przeznaczanie – lokal użytkowy, pomieszczenie biurowe.
 3. Najemca będzie zobowiązany do zapłaty miesięcznego czynszu w wysokości 32,60 m2 x 4,58 zł/ m2 +23% VAT = 183,65 zł
 4. Czynsz płatny będzie do 10-go dnia każdego miesiąca z góry na konto Wynajmującego.
 5. Koszty za media ponosił będzie Najemca na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami mediów.
 6. Zastrzega się prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nie dotrzymania warunków umowy.
 7. Okres najmu do trzech lat.
 8. Niezależnie od powyższego Najemca będzie zobowiązany do uiszczania wszelkich opłat publicznoprawnych związanych z najmem lokalu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli przepisy szczególne przewidują obowiązek ponoszenia opłat przez najemcę.
 9. Wynajmujący jest uprawniony do zmiany wysokości stawki czynszu najmu corocznie na początku roku kalendarzowego, w oparciu o średnioroczny współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w Komunikacie Prezesa GUS. Waloryzacja będzie następowała na podstawie pisemnego powiadomienia wystosowanego przez Wynajmującego do Najemcy. Czynsz za miesiąc styczeń każdego roku płatny będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
 10. Umowa najmu zostanie sporządzona przez Wydział Zasobów Lokalowych.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa najmu.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołowie pokój nr 17, tel. 071 319-13-64 . Sprawę prowadzi Karolina Sobieska.