Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Boraszynie, dz. nr 63/2 AM-1

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 39 ust.2 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021 poz. 2213) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Boraszynie.

I przetarg przeprowadzono 20.09.2022r., drugi 30.11.2022r., a trzeci 21.02.2023r.

Boraszyn

Działka niezabudowana nr 63/2 Am 1 o pow. 0,0857 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00029352/2.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona symbolem MNR/5 - przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, w obszarze zalewu z 1997r., w strefie ochrony zabytków archeologicznych, w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”. Na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych.

Działka posiada nieregularny wąski kształt. Przez frontową część działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia. Na granicy działki znajduje się słup energetyczny.

Przez frontową część działki przebiega sieć wodociągowa oznaczona jako wo 110. W związku z tym nabywca nieruchomości złoży w treści umowy sprzedaży oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Wołów, polegającej na prawie dostępu do urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę, w celu ich użytkowania, obsługi technicznej, wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontem, wymianą urządzeń oraz usuwaniem ewentualnych awarii, przebudową, rozbudową w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców do sieci.

Ponadto wzdłuż południowej granicy działki przebiega przyłącze wodociągowe oznaczone jako wo 32 do budynku mieszkalnego nr 24 znajdującego się na sąsiedniej działce nr 77, które stanowi własność Odbiorcy wody.

Dodatkowo informuje, że należy zachować pas ochronny wolny od zabudowań, ogrodzeń, nasadzeń drzew i krzewów co najmniej 1,5 m od osi wodociągu wo 110 i przyłącza wodociągowego wo 32.

Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.   

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza – 18.900,00 zł.

 Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .

Wadium – 1.900,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 24.04.2023r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 18.04.2023r. w pieniądzu, gotówką lub przelewem, na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Wołów wpłaconą kwotą. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć dowód tożsamości. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, zobowiązany jest on złożyć przed przystąpieniem do przetargu dokument pełnomocnictwa. Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium. Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy. W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub przedłożenie przez oferenta zgody jego współmałżonka, wyrażonej w formie aktu notarialnego.

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wołów można uzyskać na stronie http://bip.wolow.pl/m,105,ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz.html załącznik „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”.

PDFmapka Boraszyn 63 2.pdf (531,99KB)