Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO INNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO W RAMACH RPO WD 2021-2027

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac dot. przygotowania do nowego okresu Programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027 gminy tworzące Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (IITSW) przystąpiły do opracowania dokumentu programowego na lata 2021-2027, którego ważnym elementem będą projekty.

Z tego powodu  Komitet Sterujący  IITSW określił  propozycje alokacji o jaką będzie się ubiegał w związku z realizacją Instrumentu oraz podział tej alokacji na poszczególne gminy. W przypadku Gminy Wołów całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów wynosić będzie 48 332 854 zł.

Dlatego też zapraszamy podmioty realizujące inicjatywy rozwojowe na terenie naszej gminy do złożenia propozycji projektów, które następnie zostaną ocenione przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wołowie w zakresie możliwości ich kwalifikacji do dalszych prac. Złożenie formularza wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania oraz włączenie projektu do dokumentu programowego IITSW.

Propozycje projektów należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu, który znajduje się pod adresem http://efficon.pl/iitsw/Formularz.docx, a także został dołączony do komunikatu na stronie www.wolow.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Inne informacje udostępniane publicznie”.

Propozycje projektów należy składać w wersji edytowalnej (doc.) oraz skan podpisanego formularza zgłoszeń przez osoby upoważnione w terminie do poniedziałku 12.10.2020 r. do godz. 12.00 drogą e-mailową na adres: . Propozycje projektów złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacji w zakresie przedmiotowej sprawy udziela p. Anna Lis tel. 71 319 13 46, e-mail:   w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołowie.

 

Z poważaniem,

Burmistrz Gminy Wołów

Dariusz Chmura

 

DOCXFormularz.docx (43,84KB)