Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAKAZ PALENIA ODPADÓW!

Burmistrz Gminy Wołów przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje zakaz palenia odpadów na terenach nieruchomości oraz w piecach domowych. Ponadto na terenie całego województwa dolnośląskiego obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. 30 listopada 2017 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego wprowadził ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dodatkowo do 1 lipca 2024 r. mieszkańcy województwa dolnośląskiego będą musieli zlikwidować kotły i piece niespełniające wymogów emisyjnych minimum 3 klasy normy PN-EN 303–5:2012.

Skutki spalania odpadów i paliw niedozwolonych

Spalanie odpadów to przede wszystkim łamanie prawa, które również niesie za sobą poważne konsekwencje w postaci emisji silnie trujących gazów i pyłów, szkodzących środowisku i negatywnie wpływających na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia pochodzące ze spalania odpadów mogą powodować m. in. astmę oskrzelową, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci zatruwamy także nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Ponadto poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach niszczą się przewody kominowe, co powodować może zapalenie się instalacji i pożar domu.

W domowych piecach i kotłowniach BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO spalać:

 • wszelkich przedmiotów, opakowań z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 • odzieży, obuwia, sztucznej skóry,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, podkładów kolejowych,
 • fragmentó mebli czy płyty osb,
 • opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
 • styropianu, przewodów i kabli.

Natomiast na podstawie przepisów ustaw antysmogowych województwa dolnośląskiego od 1 lipca 2018 r. nie można spalać:

 • mułu i flotokoncentratów węglowych oraz ich mieszanek. Muły i floty zawierają dużą ilość wody, która uszkadza urządzenia i kominy.
 • węgla brunatnego. Węgiel brunatny ma niską wartość opałową, a podczas spalania emituje duże ilości zanieczyszczeń.
 • węgla kamiennego w postaci miału o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 • drewna o wilgotności powyżej 20 %. Spalać wolno tylko drewno suche, sezonowane najlepiej przez minimum 2 lata, gdyż spalanie wilgotnego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego benzo-a-pirenu i pyłów. Ponadto sadza, w połączeniu z wilgocią z drewna może prowadzić do samozapłonu komina.

Można spalać (poza opałem):

 • papier, tekturę i drewno (o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi),
 • odpady rolnictwa i gospodarki leśnej (odpadowa masa roślinna),
 • odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych.

Co grozi za spalanie odpadów czy paliw niedozwolonych?

Właściciele nieruchomości, którzy spalają odpady w piecach domowych podlegają karze aresztu lub grzywny, która może wynieść nawet 5000 zł – art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

Gdzie zgłaszać nielegalne spalanie odpadów?

W przypadku podejrzenia spalania odpadów w palenisku domowym, sprawę należy zgłosić policji, która może nałożyć mandat na spalającego odpady. Ostatnim rozwiązaniem jest skarga złożona do Burmistrza Gminy Wołów, który sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów Prawa ochrony Środowiska.

 

Ważne!

Właściciele powinni pozbywać się odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości w sposób zgodny z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Jednocześnie przypominamy wszystkim o obowiązku wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym (art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).