Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Lubiąż, ul. Ogrodowa, dz. nr 621/29 AM-3

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Lubiąż ul. Ogrodowa

Działka niezabudowana nr 621/29 Am 3 o pow. 0,0806 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00024947/5 wraz z udziałem ¼ części w działce nr 621/27 Am 3 o pow. 0,0519 ha,

Księga Wieczysta nr WR1L/00047693/6.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest symbolem: MN/2 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego, na części działki stanowisko archeologiczne.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 31.000,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 12.04.2021r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

PDFLubiąż ul. Ogrodowa 621 29 i udz w 621 27.pdf (440,39KB)