Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Miłcz, dz. nr 202/4 AM-1

W Y K A Z

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Miłcz

Działka niezabudowana nr 202/4 Am 1 o pow. 0,0900 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00040436/8.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest symbolem: MNR/9 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej  i mieszkaniowej jednorodzinnej, leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem OW.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 24.500,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 21.06.2021r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

PDFmapa Miłcz 202 4.pdf (532,47KB)