Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Stobnie, dz. nr 85/2 AM-1

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 39 ust.2 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014r. poz. 1490 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Stobnie.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 18.01.2021r., 30.03.2021r.

 

Stobno

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 207 m2 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 85/2 Am1 o pow. 670 m2 dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1L/00028650/4. Budynek gospodarczy nie posiada ściany oddzielającej go od sąsiedniego budynku znajdującego się na działce nr 85/1.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MNR/14 - przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz w strefie „E” ochrony ekspozycji. Działka w części zadrzewiona. Ewentualną wycinkę istniejącego drzewostanu należy uzgodnić z Gminą Wołów. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza – 50.400,00 zł.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa budynków, budowli lub ich części zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium – 5.100,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 23.06.2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 17.06.2021r. w pieniądzu, gotówką lub przelewem, na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Wołów wpłaconą kwotą. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany numer działki, której wadium dotyczy oraz imię i nazwisko oferenta.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć dowód tożsamości. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, zobowiązany jest on złożyć przed przystąpieniem do przetargu dokument pełnomocnictwa.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub przedłożenie przez oferenta zgody jego współmałżonka, wyrażonej w formie aktu notarialnego. Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, tel. 71 319 13 24. Sprawę prowadzi Daniela Osińska.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.65, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wołów można uzyskać na stronie http://bip.wolow.pl/m,105,ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz.html załącznik „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych” .

PDFmapka Stobno 85 2.pdf (467,57KB)