Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Siodłkowice, dz. nr 147/15 AM-1

W Y K A Z

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

Siodłkowice

 

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 147/13 Am1 o pow. 31 m2 oraz z działki nr 147/15 Am1 o pow. 23 m2. Księga Wieczysta nr WR1L/00028160/2.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki oznaczona są symbolem:

MNR/8 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, ponadto w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem „OW”.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 3.100,00 zł + 23 % VAT.

Nieruchomość sprzedawana jest na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 146/6 na poprawę warunków zagospodarowania.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 12.07.2021r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

PDFmapka Siodłkowice 147 13 i 147 15.pdf (375,04KB)