Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Pełczyn. nr 679/16 AM-3

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Pełczyn

Działka niezabudowana nr 679/16 Am3 o pow. 0,4457 ha, Księga Wieczysta nr WR1L/00028642/5 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 679/17 Am3 o pow. 0,0371 ha,

Księga Wieczysta nr WR1L/00048246/5.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki oznaczone są symbolem:

AG/1 - przeznaczenie podstawowe - tereny aktywności gospodarczej, w strefie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 „Pradolina Barycz-Głogów” oraz w strefie ochrony zabytków archeologicznych.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 196.000,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 02.08.2021r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, tel. 71 319 13 24.

PDFmapka Pełczyn 679.pdf (520,53KB)