Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Wołowa, ul. Rawicka, dz. nr 4/2, AM-24

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa .

Wołów ul. Rawicka, działka nr 4/2 AM 24 pow. 2,3985ha KW WR1L/00029443/7

W planie przestrzennego zagospodarowania teren oznaczony symbolem ZC/2- (teren cmentarzy, cmentarze czynna wraz z rezerwą ich rozbudowy), KS/13 -( teren obsługi urządzeń komunikacji samochodowej, parkingi , garaże ) oraz w graniach strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku planu symbolem OW.

Do wydzierżawienia przeznacza się część działki o pow. 0,2750 ha (Bi).

Przeznaczenie – parking przy cmentarzu.

Czynsz dzierżawny – 200,00zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT miesięcznie.

Czynsz będzie płatny z góry do 10-go każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania wszelkich opłat publicznoprawnych związanych z nieruchomością.

 Okres dzierżawy – do 3 lat.Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, sprawę prowadzi Marek Krasowski - tel. 319 13 45.