Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie, ul. Rynek – ratusz 34, 56-100 Wołów.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 30 czerwca 2021 r.

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 maja 2021 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 17.05.2021 – 18.06.2021 oraz z wykonania uchwał.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany uchwały nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 2. emisji obligacji.
 3. zmiany uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok
 4. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
 5. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wołów.
 7. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.